RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 138.

Nasze dane kontaktowe: biuro@centrumzachod.pl ,tel. 52 3207950

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

 

 

MONITORING

 

Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Medyczne ..Zachód" Sp. z o. o. w Bydgoszczy. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni, osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – p. Michała Muzykę, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.