Aktualności

Zaświadczenia wystawiane przez lekarza

30.11.2022 11:01

Informacja o wystawianych zaświadczeniach.

 

Świadczeniobiorcy, na jego życzenie, przysługują nieodpłatnie wyłącznie orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane:


• z dalszym leczeniem,
• rehabilitacją,
• niezdolnością do pracy,
• zdolnością do kontynuowania nauki,
• uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• orzecznictwa o niepełnosprawności,uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
• ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie za świadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

Zaświadczenia odpłatne:

 
• zaświadczenie do urzędu skarbowego o chorobach i stosowanym leczeniu w celu odzyskania części podatku,
• zaświadczenie przedkładane komisji socjalnej w celu uzyskania zapomogi z zakładu pracy,
• zaświadczenie do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych z powodu choroby.
• zaświadczenia wymagane np. przez zakłady pracy o których nie stanowi USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zaświadczenia płatne podlegają jednorazowej opłacie 25zł. Płatność w rejestracji Centrum Medycznego Zachód.

 


Źródło:

Prawo.pl https://www.prawo.pl/zdrowie/zaswiadczenia-lekarskie-lekarza-poz-platne-i-bezplatne,249047.html

 


Art. 16. 1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują: 1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacja, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a takie jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1936 oraz z 2021 r. poz. 353), lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie; Kancelaria Sejmu s. 30/384 2022-11-15 1a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane. 2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 3. Przepis ust. 2 nie wyłącza możliwości obciążenia strony postępowania kosztami badania lub wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w tym przepisie, na podstawie odrębnych przepisów. 4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. 5. Ruda Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4, uwzględniając cel wydania orzeczenia lub zaświadczenia oraz przeprowadzenia badania.

 


Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych